logo 16. mateřská škola Plzeň
logo
Drobečková navigace

Úvod > O naší školce > Co nás čeká

Výchovně vzdělávací cíle a záměry

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem "Pohodová školička".


Výchovně vzdělávací cíle a záměry směřujeme na připravenost dětí k vykročení do školy a dále do života jako jedinečné osobnosti s ohledem na jejich možnosti a schopnosti, na jejich zájmy, rodinné tradice...

 

Naším záměrem je vybavit děti tak, aby byly samostatné ve všech oblastech (hygiena, společenské chování, sebeobsluha...), aby dokázaly logicky a tvořivě jednat a přemýšlet, aby uměly být zodpovědní ve svém jednání a konání, dovedly se rozhlížet a orientovat ve světě kolem sebe. Naše činnosti směřují k tomu, aby se dobře uplatnily v životě a měly přitom ve tvářích úsměv, pohodu a spokojenost.

Naše hlavní záměry

 •  vybavit děti tak, aby se dokázali zařadit do současné společnosti
 •  vést děti k získávání praktických dovedností v oblasti hygieny, sebeobsluhy, manuální zručnosti... 
 •  posílit u dětí sociální chování (ohleduplnost, řešení konfliktů, vnímat rozdíly kulturních komunit...)
 •  seznamovat a rozvíjet u dětí zdravý životní styl (zdravé stravovací návyky a dovednosti, sportovní činnosti, kultura...)
 •  rozvíjet jazykové schopnosti
 •  vést děti k radosti ze získávání nových poznatků, z objevování...
 •  podporovat u dětí pocit sebejistoty, sebedůvěry, uspokojení

Činnosti a formy naplňování výchovně vzdělávacích činností

 • výchovně vzdělávací cíle plníme v průběhu celého dne v různých činnostech a situacích spontánními a řízenými aktivitami vyplývající z potřeb dětí
 • dílčí výchovně vzdělávací cíle plníme formou záměrného i spontánního učení na základě aktivní účasti dětí, které je založeno na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení
 • zaměřujeme se na provádění činností formou her a tvořivosti, spoluprací s dětmi,  omezujeme předávání hotových poznatků a slovních ponaučení, frontální aktivit 
 • pořádáme společné akce s rodiči
 • navštěvujeme divadelní, hudební a filmová představení
 • s dětmi se specifickými potřebami (logopedie, odklad školní docházky apod.) pracujeme dle individuálních plánů vypracovaných na základě doporučení speciálních pedagogů
 • účastníme se různých výtvarných soutěží a sportovních závodů
 • organizujeme sportovní a pohybové činnosti
 • spolupracujeme se 16.ZŠ
 • spolupracujeme se ZUŠ (hudební koncerty...)
 • s dětmi s vadou řeči provádíme průběžná logopedická cvičení
 • navštěvujeme předplaveckou výchovu
 • jezdíme na pondělní "výlety" do přírody do okrajových částí Plzně

Školní slavnosti ve spolupráci s rodiči

 •  podzimní zavírání zahrady
 •  vánoční slavnost
 •  masopustní rej
 •  velikonoční dílny
 •  rozloučení s předškoláky
 •  dětské zábavné odpoledne